Laddar in
NC

Skogen är vår viktigaste källa

Trä är NC:s mest värdefulla råvara och skogen vår viktigaste källa. Vi tror att ett hållbart nyttjande av skogens resurser är möjligt men då måste vi se till att värna om den.

Detta är grunden till att vi på NC tagit steget och är ett av få svenska möbelföretag som säljer FSC®-märkta möbler. Genom att välja FSC®-märkt minskas miljöpåverkan genom att skogar brukas med social och miljömässig hänsyn.

Miljömärkningen för trä

82 % av allt vi säljer är FSC®-märkt

Vår målsättning är att alla våra produkter ska vara FSC®-märkta. Inför 2022 har vi en målsättning att nå 90 % i vår fortsatta strävan mot 100 %.

Trä är ett bra miljöval i möbler, men det är viktigt att skogsbruket sker på ett miljömässigt bra sätt. Förändrad markanvändning står för en stor del av världens koldioxidutsläpp, där avskogning är den största anledning. Med FSC®-märkt trä minskar miljöpåverkan.

FSC ®

FSC® - Ett ansvarsfullt skogsbruk

Forest Stewardship Council® (FSC) är en märkning för ansvarsfullt skogsbruk, där träprodukter kommer från skogar brukade med stor social och miljömässig hänsyn. FSC®-märkningen innebär att allt trä i produkten är kontrollerat och kommer från säkra källor.

Se vårt FSC®-certifikat

Så fungerar FSC®

FSC® 100 % eller FSC® Mix

Våra möbler märks med antingen FSC® 100 % eller FSC® Mix.

  • FSC® 100 % betyder att allt trämaterial kommer från certifierat skogsbruk.
  • FSC® Mix betyder att minst 70 procent av trämaterialet kommer från certifierat skogsbruk. Resterande del kommer från kontrollerade och lagligt avverkade skogar. Allt trämaterial är spårbart.

Det råder brist på FSC®-certifierade skogar i världen, vilket är orsaken till att FSC® Mix finns.

Regelexempel för skogsbruket när man följer FSC®

  • Rena kalhyggen är inte tillåtna. Grupper av träd, död ved samt högstubbar måste sparas, för att främja den biologiska mångfalden.
  • Träd ska sparas vid vattendrag.
  • Körskador från maskiner ska undvikas.
  • Träd med höga naturvärden får inte avverkas, t ex om de är avvikande eller särskilt grova/gamla.
  • Skyldighet att sätta av minst 5 % av skogen för naturvårdsändamål, främst skogsområden med nyckelbiotoper.
  • Enskilda och grupper som kan påverkas av skogsbruket ska få information i förväg och kan begära samråd om skogen är extra viktig.
  • Extra hänsyn ska tas till samernas renskötsel.

FSC® samlar olika aktörer

FSC är en oberoende internationell medlemsorganisation med medlemmar från miljöorganisationer, fackföreningar, skogsbolag, tillverkande företag med flera. Detta för att kunna ena alla aktörer som vill värna om skogens alla värden.

Läs mer på FSC.org

Andel FSC® hos NC

FSC®-andel av NC:s försäljning

Idag är lite drygt 80 % av NC:s sortiment FSC-märkt, och det utökas kontinuerligt. Vi märker våra produkter för att visa att vi tar ansvar för skogen – källan till det värdefulla material som våra produkter består av.

Se alla våra FSC®-märkta produkter