Laddar in
NC

NC Nordic Care

Med omsorg för människa och miljö

Vår affärsidé är: NC Nordic Care designar, tillverkar och säljer inkluderande möbler med fokus på tillgänglighet och hållbarhet. Vi kallar det Inclusive Design®

På ett hållbart och resurseffektivt sätt arbetar vi för att nå en långsiktigt hållbar utveckling som har sitt ursprung i och upprätthålls genom vårt arbete med ständiga förbättringar och en planerad utveckling. Vårt arbete grundar sig på en förståelse för materialen och produkterna som vi arbetar med för att utveckla och förädla hållbara lösningar. Vi strävar efter att skapa en ansvarsfull och värdeskapande balans mellan våra kunders och intressenters behov, omsorg om vår miljö, människorna vi påverkar och en sund ekonomi.

Hållbarhetspolicy

NC Nordic Cares hållbarhetsstrategi är framtagen utifrån våra grundvärderingar och våra mål och förverkligas genom våra processer. För att säkerställa fortsatta framgångar i vår verksamhet för att nå en långsiktig hållbar utveckling arbetar vi även utifrån vår gemensamma Hållbarhetspolicy för Kinnarps Group:

  • Innovativa: Nytänkande och innovation innebär att vi vågar vara annorlunda och vågar göra det ingen annan har gjort.
  • Kommunikativa: Vi är kommunikativa, genom en öppen och kontinuerlig dialog gällande företagets hållbarhetsprogram och åtaganden, både internt och med externa intressenter.
  • Ansvarstagande: Vi uppfyller lagkrav och andra krav relaterade till vårt hållbarhetsarbete. Vi skapar goda arbetsförhållanden genom hela vår värdekedja. Vi arbetar för att skapa en säker och utvecklade arbetsmiljö med medverkan och samråd där faror elimineras samt risken för skador och ohälsa minimeras.
  • Kompetenta: Vi ökar och förnyar vår kompetens för att säkerställa efterlevnad av vår policy, att fastställa mål uppnås och att våra rutiner följs och utvecklas. Vi skapar produkter och tjänster av hög kvalitet och låg miljöpåverkan.
  • Förebyggande innebär för oss att vi identifierar möjligheter och förebygger alla oönskade effekter, risker och beteenden och åtgärdar problemet vid källan. Vi förbättrar vår hållbarhetsprestanda genom att minimera skador, ohälsa, förorening, minska avfall och använda våra resurser och energi på ett ständigt effektivare sätt.